kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6275235

Obsluga techniczna
ALFA TV

Załatw Sprawę

 


Urząd Stanu Cywilnego (USC)

W Urzędzie Stanu Cywilnego czekają na państwa Justyna Wajda oraz Anna Sowa.
URZĄD STANU CYWILNEGO ( symbol USC )

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1) Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów.
2) Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństw, zgonów.
3) Nanoszenie wzmianek dodatkowych przypisów w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądu oraz zawiadomień innych Urzędów Stanu Cywilnego.
4) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących :
a) prostowania aktu stanu cywilnego,
b) uzupełnienie treści aktu cywilnego,
c) odtworzenia treści aktu cywilnego,
d) rejestracji zdarzenia mającego miejsca za granicę, nie zarejestrowanego w zagranicznych księgach USC,
e) transkrypcja aktu zagranicznego,
f) zawarcia związku małżeńskiego przed terminem określonym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
5) Wydawanie zaświadczeń :
a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
b) o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
c) potwierdzenia zgłoszenia zawarcia małżeństwa,
d) o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
6) Przyjmowanie oświadczeń o :
a) wyborze imienia i nazwiska, zmianie imienia dziecka,
b) uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c) powrocie rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
d) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
7) Przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpienie w związek małżeński.
8) Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
9) Organizacja jubileuszy 50 - lecia pożycia małżeńskiego.
10) Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
11) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia.

 

DOWODY OSOBISTE - dokumenty do pobrania:
 

Pierwszy dowód osobisty

Wymiana dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

URZĄD STANU CYWILNEGO - dokumenty do pobrania:

 

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

WNIOSEK_wpis_zagranicznego_aktu

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

WNIOSEK uzupelnienie_w_akcie

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie STANU CYWILNEGO

WNIOSEK sprostowanie_w_akcie

Rrejestracja aktu MAŁŻEŃSTWA

Rejestracja aktu ZGONU

Rejestracja aktu URODZENIA

Odpis z ksiąg Stanu Cywilnego

WNIOSEK odpis_skroconego_aktu

Decyzja o zmianie imion i nazwisk

WNIOSEK_o_zmiane_imienia_badz_nazwiska

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 

 

 

 

 


 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W Referacie rolnictwa czekają na państwa Aneta Wolniak, Genowefa Chachuła, Marta Miszczak
i Michalina Konieczka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności:
 
Dokumenty do pobrania:
 1. monitoruje pod kątem zgodności z polityką ochrony środowiska realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. prowadzi postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, a w szczególności opiniuje projekty budowlane pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 3. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. wykonuje zadania z zakresu prawa wodnego;
 5. prowadzi sprawy związane z ochroną przed hałasem, między innymi poprzez wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 6. prowadzi sprawy związane z ochroną powietrza;
 7. prowadzi sprawy związane z gospodarką odpadami;
 8. monitoruje wykonanie zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku;
 9. realizuje zadania wynikające z prawa geologicznego i górniczego;
 10. realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody;
 11. uczestniczy w formułowaniu polityki ekologicznej miasta, w szczególności przygotowuje programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami;
 12. współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju;
 13. prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej;
 14. udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie;
 15. prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem gminnym i powiatowym funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 16. nadzoruje działalność gospodarstw rolnych na terenie miasta;
 17. współpracuje z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny;
 18. prowadzi sprawy związane z posiadaniem zwierząt domowych, a także zwierząt chronionych umowami międzynarodowymi;
 19. prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach nierolniczych;
 20. prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa;
 21. realizuje zadania z zakresu prawa łowieckiego;
 

 

 

Referat Inwestycji i Promocji Gminy

W Referacie Inwestycji i Promocji Gminy czekają na państwa Elżbieta Kozioł, Sabina Zommer, Piotr Kiełbasa, Magdalena Symela oraz Ewelina Jankowska-Czerwik

 

Referat Finansowy


W Referacie Finansowym czekają na państwa Kinga Zawłocka, Karolina Maj, Dorota Odachowska, Aleksandra Baryżewska, Jadwiga Gauden i Ewelina Pal.

Do zadań referatu należy:
1. W zakresie księgowości budżetowej:

1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia ,
2) opracowanie projektu zmian w budżecie,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
4) bieżące informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu,
5) podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie ich działalności finansowej,
6) prowadzenie spraw z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek,
7) wykonywanie obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i innymi organami finansowymi,
9) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym i ZUS,
10) sporządzanie miesięcznych imiennych raportów dotyczących odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych,
11) wykonywanie obsługi finansowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12) przygotowanie delegacji do realizacji należności,
13) prowadzenie rozliczeń finansowych pracowników interwencyjnych i robót publicznych, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,
14) prowadzenie księgowości inwestycyjnej,
15) przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach podporządkowanych,
16) prowadzenie ewidencji i przechowywanie druków ścisłego zarachowania.
2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej:
1) sporządzanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatków i opłat lokalnych,
2) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie ulg, umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów płatności tych zobowiązań,
3) prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych,
4) prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych,
5) prowadzenie rachunkowości podatkowej łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,
6) egzekwowanie należności podatkowych na podstawie przepisów o egzekucji w administracji, współdziałanie w tym zakresie z Urzędami Skarbowymi,
7) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
9) nadzorowanie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego,
10) naliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,
11) sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru i realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych oraz udzielonej pomocy publicznej.
3. W zakresie rozliczeń podatkowych, finansowych i organu finansowego:
1) prowadzenie księgowości organu finansowego,
2) prowadzenie analityki rozrachunków jednostki i organu finansowego,
3) rozliczanie podatku VAT,
4) przygotowanie rachunków i faktur do realizacji należności,
5) regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6) naliczanie i egzekucja czynszów wynikających z zawartych umów najmu,
7) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu finansów publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej,
8) przygotowanie i przekazywanie w systemie informatycznym sprawozdań budżetowych.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia