Dowody osobiste

Stan realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego sprawdzisz na stronie www.gov.pl

pod linkiem : https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

Przygotuj numer wniosku. Znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - pkt. 1


Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Pełczycach, pok. 5 poniedziałki, środy, czwartki. piątki w godz. 7:15-15:00 wtorki w godz. 7:15-16:00


Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy


Sposób załatwienia:
Wniosek składa:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
- kurator- dla osoby , której ograniczono zdolność do czynności prawnych

Dziecko powyżej 5 roku życia, dla którego ma być wydany dowód osobisty musi być obecne przy złożeniu wniosku.


Załączniki do wniosku:

- fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiająca osobę
w pozycji frontalnej,
- dotychczasowy dowód osobisty

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego :

- dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,
- dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek,

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego :

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić niezwłocznie:

- w organie dowolnej gminy - osobiście ( poświadczenie wydaje się nieodpłatnie ),
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osobiście, faxem lub pocztą,
- drogą elektroniczną - tylko w organie gminy, który wydał dowód ( poświadczenie wydaje się na żądanie ).


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 816 z póżn .zm )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.  735 ).        

Załączniki: 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok