Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu - odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu lub innego organu państwowego

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny – 33 zł
 • odpis skrócony – 22 zł
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
 • pozostałe zaświadczenia – 26 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.  Dz. U. Poz. 1282).

Opłaty skarbowej dokonuje sie na konto: Nr konta 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007 (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w USC Pełczyce oraz odpisy i zaświadczenia przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego wystawiane są bez zbędnej zwłoki. Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w innych USC, a nie przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, wydawane są w terminie do 10 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz.1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek
 2. dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 3. pełnomocnictwo /oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa / jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 4. dowód /oryginał uiszczenia opłaty skarbowej

 

Załączniki:

plik do pobrania:

 • WNIOSEK o odpis aktu
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK o odpis aktu.pdf)WNIOSEK o odpis aktu.pdf 251 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o odpisy aktów.pdf)WNIOSEK o odpisy aktów 295 kB

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok