Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Właściwym do sprostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu cywilnego,  który sporządził akt.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • losoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy
 • inna osoba, która ma w tym interes prawny
 • prokurator Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Uwagi:

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego – sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu,  a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39 zł
 • od pełnomocnictwa – 17 zł - wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

Nr konta na które dokonuje sie opłaty: Nr konta 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007 (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o sprostowanie/uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się  do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 2. jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy
 3. wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
 4. w zależności od okoliczności sprawy wnioskodawca może zostać poproszony o przedłożenie

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany  za dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) konsula Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK uzupełnienie, sprostowanie.pdf)WNIOSEK uzupełnienie, sprostowanie 196 kB

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW


-LETNIA BIESIADA PEŁCZYCKA 2024-

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Logo GBS BankSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

enerisSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024


SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok